Kassaflödesanalys för bostadsrättsföreningar – vad är det?

miniräknare mobil kaffekopppar och block

Från 1 januari 2023 är det krav på att det ska finnas kassaflödesanalys i årsredovisningen för alla bostadsrättsföreningar. Det kom även en del nya nyckeltal för bostadsrättsföreningar vid samma tidpunkt.

Men vad är en kassaflödesanalys för en BRF och varför är det bra? Vi reder ut frågorna och begreppen.

Vikten av kassaflödesanalys för bostadsrättsföreningar

Ekonomin i en bostadsrättsförening är som ett levande ekosystem. Den är ständigt i rörelse. Kassaflödesanalysen är därför oumbärlig eftersom den visar var föreningen står idag och vart den är på väg rent ekonomiskt.

Det är en grundsten för att säkerställa att det alltid finns tillräckligt med pengar för att täcka både förväntade och oförutsedda utgifter. Skulle det uppstå att det inte finns tillräckligt med pengar kan det bli aktuellt att göra kapitaltillskott.

Kassaflödesanalysens roll i ekonomisk förvaltning

Kassaflödesanalysen är inte bara en rapport. Den är en del av bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltning och hjälper styrelsen i BRF:en att fatta smarta beslut. Den visar tydligt hur pengarna flödar in och ut, och ser till att hålla ekonomin i balans.

Grundläggande principer för kassaflödesanalys

För att förstå en kassaflödesanalys, måste vi börja med grunderna.

Förklaring av kassaflöde och dess komponenter

Kassaflöde är summan av alla in- och utbetalningar under en period. Detta kan delas upp i tre delar: drift, investering och finansiering. Varje del ger värdefull information om föreningens finanser.

Skillnaden mellan kassaflöde och resultat

Det är viktigt att inte blanda ihop kassaflöde med resultat. Resultatet visar på intäkter och kostnader, medan kassaflödet visar faktiska betalningar. Resultat kan vara positivt medan kassaflödet kan vara negativt, och tvärtom.

Varför är en kassaflödesanalys viktig för bostadsrättsföreningar?

För BRF:er är kassaflödesanalysen viktig av flera anledningar.

  • Att förutse framtida likviditetsbehov

Med kassaflödesanalys kan vi se om det kommer en tid då pengarna kanske inte räcker till och planera i förväg för att undvika detta.

  • Bedömning av investeringskapacitet

Kassaflödesanalysen hjälper föreningen att veta när det är rätt tid att investera i exempelvis underhåll eller förbättringar av fastigheten.

  • Riskhantering och krisberedskap

Med en solid kassaflödesanalys ges verktygen för att hantera risker och oväntade situationer. Som en ekonomisk buffert när oväntade utgifter uppstår.

Steg för att genomföra en kassaflödesanalys

Nu till det praktiska – hur man gör en kassaflödesanalys.

  1. Det första steget är att samla all finansiell information: bankutdrag, fakturor, lönespecifikationer och andra betalningskvitton.
  2. Nästa steg är att dela upp informationen i de tre kategorierna av kassaflöde: drift, investering och finansiering.
  3. Slutligen, använd denna information för att göra prognoser och budgeter för att planera för framtiden.

Tolka kassaflödesanalysen

När analysen är klar, måste vi kunna förstå vad den säger oss. Börja med att titta på det operativa kassaflödet. Det visar hur föreningens dagliga verksamhet presterar och om det är hållbart.

I investeringskassaflödet visas hur pengarna använts för att underhålla och förbättra fastigheten.

Slutligen hittar vi finansieringskassaflödet där v i ser hur lån och medlemsavgifter påverkar föreningens kassa.

Användning av kassaflödesanalys i beslutsprocessen

Kassaflödesanalysen är mer än bara siffror, den kan användas när det dags att ta beslut om vissa åtgärder.
Beslut om stora renoveringsprojekt eller investeringar bör alltid baseras på en väl utförd kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalysen kan även kopplas till styrelsens mål och strategier och användas till att hjälpa till att uppnå dem. Ett sådant område där kassaflödesanalysen är av särskild betydelse är i framtagandet och uppdateringen av bostadsrättsföreningens underhållsplan. En väl genomtänkt underhållsplan, som baseras på insikterna från kassaflödesanalysen, säkerställer att föreningen kan hantera både nuvarande och framtida underhållsbehov på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Det är även viktigt att regelbundet se över kassaflödesanalysen för att hålla föreningens ekonomi på rätt spår.

Sammanfattning

Kassaflödesanalysen är en ovärderlig del av den ekonomiska förvaltningen för bostadsrättsföreningar. Den hjälper oss att förstå den ekonomiska situationen, planera för framtiden och fatta kloka beslut. Genom att kontinuerligt arbeta med och förbättra kassaflödet säkerställs föreningens långsiktiga ekonomiska hälsa.