Vad innebär teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar?

glad teknisk förvaltare som gör kontroll av system

Teknisk förvaltning innebär skötsel av bostadsrättsföreningens olika tekniska system i fastigheterna. Till exempel värme-, ventilation- och elsystem. Det innebär också också att man kontrollerar att allt fungerar som det ska i fastigheterna samt att myndighetskrav och brandsäkerhetsstandarder är uppfyllda.

Genom att arbeta metodiskt och förebyggande med teknisk förvaltning kan både kostnader och eventuella problem minimeras.

Det är också viktigt att teknisk förvaltning för BRF:er hanteras av erfarna och duktiga förvaltare som kan skapa en långsiktig underhållsplan för fastigheten och se till att årliga besiktningar och uppdateringar av underhållsplanen genomförs korrekt.

Vi på PHM Redovisning har noggrant utvalda samarbeten med tekniska förvaltare som kan hjälpa er med allt detta.

Den tekniska förvaltarens roll och ansvar

Förvaltarens roll inkluderar att genomföra besiktningar, sköta kontakt med myndigheter och ansvara för underhållsplanering, drift och energioptimering samt upphandlingar. En teknisk förvaltare är en person eller ett företag med rätt kompetens och erfarenhet som kan bidra med kunskap och stöd åt bostadsrättsföreningen.

Långsiktig planering och utveckling

För att fastighetens långsiktiga värde och driftskostnader ska vara optimala är det viktigt att den tekniska förvaltaren tänker långsiktigt och följer upp utvecklingen inom området. Detta innebär att planeringen mellan löpande underhåll, investeringar och energibesparingar ska ske på ett kostnadseffektivt sätt.

Vad ingår i teknisk förvaltning?

Här har vi samlat ihop de vanligaste områdena som bör ingå i teknisk förvaltning.

Daglig drift och skötsel

Inom daglig drift och skötsel för en fastighet innebär det att man ansvarar för allt från fastighetsskötsel, löpande underhåll, tekniska system, till städning av gemensamma utrymmen.

Tillsyn av fastigheterna

En av de viktigaste uppgifterna för en teknisk förvaltare är att genomföra tillsyn av fastigheterna. Det innebär att en fastighetsförvaltare regelbundet besöker och inspekterar fastigheten för att upptäcka eventuella problem eller förbättringsmöjligheter. Denna tillsyn gör så att bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren kan fatta välgrundade beslut om sina fastigheter.

Besiktningar och underhållskrav

Förutom det dagliga underhållet och tillsynen, innebär teknisk förvaltning också att ansvara för besiktningar och myndighetskrav. Det kan inkludera uppföljning av lagkrav som brandsäkerhet, ventilation, radonmätningar och annat som rör fastigheten.

Prioritering och hantering av projekt

En annan viktig del av teknisk förvaltning är att hantera och prioritera projekt för fastigheten. Till exempel ombyggnationer, energioptimeringar och liknande.

Ventilation och värme

Ventilation och värme är två viktiga komponenter för att upprätthålla en hälsosam och behaglig inomhusmiljö. Därför är det viktigt att följa de myndighetskrav som finns för att säkerställa en god luftkvalitet samt energieffektivitet.

Detta innebär att den tekniska förvaltaren ska utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt att upprätta rutiner för systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Vatten- och avloppssystem

Inom teknisk förvaltning gällande vatten- och avloppssystem innebär det att utföra regelbundna kontroller och underhåll. Detta inkluderar bland annat att övervaka vattenförbrukning, upptäcka och reparera läckor samt att förhindra förorening av vatten.

Det kan också vara nödvändigt att utföra större projekt såsom stambyte eller relining. Dessa projekt innebär att man byter ut gamla och slitna rör eller förstärker dem för att förlänga deras livslängd och förhindra framtida problem.

Elsystem och belysning

När det gäller el och belysning är säkerhet och energiförbrukning viktigt att övervaka. Det innebär att följa gällande lagar och föreskrifter samt att hålla utrustning och installationer i gott skick.

Energieffektiva lösningar som LED-belysning och smarta belysningssystem kan bidra till minskad energianvändning och kostnadsbesparingar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Försäkringsärenden och skadehantering

I den tekniska förvaltningen ingår även översikt av försäkringar för fastigheten samt hantering av försäkringsskador. Det är viktigt att ha en bra försäkring för fastigheterna och dessutom kunna hantera skadeärenden som kan uppstå vid en skada.

Energioptimering och energiåtgärder

Att arbeta med energioptimering och energiåtgärder är viktigt för en hållbar och miljövänlig fastighetsdrift. Genom att optimera energianvändningen kan man både spara pengar och bidra till en bättre miljö.

En teknisk förvaltare hjälper er att identifiera möjliga åtgärder för att förbättra fastigheten rent energimässigt. Det kan handla om att förbättra isolering, installera energieffektiva fönster eller att använda smarta energisystem.

Skötsel av trädgård och utemiljö

Inom teknisk förvaltning ingår också ofta skötsel av grönytor, trädgård och utemiljö. Det brukar vara bland annat gräsklippning, beskärning av träd och buskar, samt plantering och underhåll av blommor och växter. Detta ger utemiljön en attraktiv och inbjudande känsla som uppskattas av både boende, besökare och potentiella köpare.

Lokalvård och gemensamma utrymmen

Lokalvård är en viktig del av teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar. Det handlar om att upprätthålla en ren och välvårdad miljö i de gemensamma utrymmena inom huset, såsom trapphus, entréer och korridorer. En välstädad och ren fastighet ger ett gott intryck och minskar samtidigt slitaget på byggnadens delar.

Säkerhet och brandskydd

Ett viktigt ansvarsområde inom den tekniska förvaltningen för bostadsrättsföreningar är säkerhet och brandskydd. Det innebär att man ska arbeta noggrant och kontinuerligt med brandskyddsarbete för att minska riskerna för brandolyckor och säkerställa boendes trygghet.

Detta innebär att säkerställa att föreningen har kontroll över sitt brandskydd och vidtar åtgärder för att minska risken för brand. Det kan innefatta att se till att larmsystem, brandvarnare och sprinklersystem fungerar korrekt, samt att utrymningsvägar är fria och tydligt markerade. Dessutom behöver man kontrollera och underhålla alla brandsläckningsutrustningar regelbundet.

Underhållsplanens betydelse inom teknisk förvaltning

En viktig del av teknisk förvaltning är att ha en väl genomtänkt och uppdaterad underhållsplan. Underhållsplanen är ett dokument som beskriver vad som behöver göras för att bevara och förbättra fastighetens värde.

Tekniska förvaltare bör samarbeta med styrelsen och upprätta en underhållsplan som tar hänsyn till både nuvarande behov och framtida utveckling. En årlig uppdatering av underhållsplanen med en fastighetsgenomgång är en del av att säkerställa att den fortsatt är relevant och håller fastigheten i gott skick.

Vanliga frågor

Vilka uppgifter ingår i den tekniska förvaltningen för en bostadsrättsförening?

Den tekniska förvaltningen innebär skötsel och drift av fastighetens tekniska system och komponenter, såsom värme-, ventilation- och elsystem. Det inkluderar även övervakning och underhåll av byggnaden och dess kringområden, kontroll och uppfyllande av myndighetskrav samt hantering av skador och upphandlingar.

Hur skiljer sig teknisk förvaltning från ekonomisk förvaltning inom en bostadsrättsförening?

Teknisk förvaltning fokuserar främst på skötsel och underhåll av fastigheten, medan ekonomisk förvaltning innefattar administration av föreningens ekonomi. Ekonomisk förvaltning inkluderar bland annat bokföring, budgetering, fakturering och rapportering.

Vad är de primära ansvarsområdena för en teknisk förvaltare i en bostadsrättsförening?

En teknisk förvaltare är ansvarig för det övergripande ansvaret för fastigheten och agerar som huvudkontakt för husets långsiktiga planering och skötsel, samt sätter rätt nivå på underhållet. Förvaltaren utför besiktningar, sköter kontakt med myndigheter, tar hand om underhållsplanering, drift- och energioptimering och upphandlingar.

Hur kan en teknisk förvaltningstjänst bidra till en bostadsrättsförenings underhållsplanering?

En teknisk förvaltare är ansvarig för det övergripande ansvaret för fastigheten och agerar som huvudkontakt för husets långsiktiga planering och skötsel, samt sätter rätt nivå på underhållet. Förvaltaren utför besiktningar, sköter kontakt med myndigheter, tar hand om underhållsplanering, drift- och energioptimering och upphandlingar.

Hur kan en teknisk förvaltningstjänst bidra till en bostadsrättsförenings underhållsplanering?

En teknisk förvaltare kan hjälpa till med att följa upp underhållsplanen och genomföra besiktningar och uppdateringar av planen. Dessutom organiserar förvaltaren förvaltarmöten för att redogöra för underhållsarbetet, vilket bidrar till att styrelsen kan fatta välgrundade beslut angående underhållsinsatser och investeringar.

Hur sätts priset för teknisk förvaltningstjänster för en bostadsrättsförening?

Priset för tekniska förvaltningstjänster varierar beroende på fastighetens storlek, skick och föreningens specifika behov. Det är viktigt att jämföra priser och tjänster från olika aktörer och välja den förvaltare som bäst uppfyller era krav. Vi på PHM Redovisning kan assistera föreningar med ekonomisk förvaltning och rekommendera partners inom teknisk förvaltning om det behövs.